REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w Ośrodku Pod Cyprysami w ramach serwisów internetowych: www.rucianepark.pl

WARUNKI REZERWACJI ON-LINE

WSTĘP

Go4Sport Sp. z o.o.  wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
b. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
c. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
e. Usługodawca – Go4Sport Sp. z o.o.. z siedzibą w Katowicach (40-553), ul.Orkana 8c/46, nr KRS: 0000606165, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowice Wschód, NIP: 634-285-79-42, Regon: 363864015, Kapitał Zakładowy 5000 PLN, tel. 602 705 192, kontakt@rucianepark.pl,

3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
a. Rezerwacji on-line usług hotelowych w hotelach Usługodawcy.
b. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług lub partnerów biznesowych i kontrahentów.

3.2. REZERWACJA ONLINE

3.2.1. Proces rezerwacji
a. Rezerwacji w serwisie www.rucianepark.pll dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.
b. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
c. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 noc i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, parking) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
d. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Ceny przedstawiane w innej walucie służą jedynie do celów informacyjnych i wszelkie różnice z tego tytułu mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Usługobiorcy lub banku Usługobiorcy.
e. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

3.2.2 Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia Usługobiorca zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez hotel. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
b. W przypadku rezerwacji niewymagającej przedpłaty lub gdy przedpłata nie obejmuje 100% wartości rezerwacji, Usługobiorca jest zobowiązany do uregulowania płatności zgodnie z warunkami oferty cenowej.
c. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
d. Go4Sport Sp. z o.o. ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

3.2.3. Potwierdzenie rezerwacji
a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system numeru potwierdzenia rezerwacji.
b. Serwis www.rucianepark.pl potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności lub bez dokonania płatności, jeżeli zezwalają na to warunki cenowe oferty. Komunikat o potwierdzeniu rezerwacji jest generowany na ekranie Usługobiorcy.
c. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.

3.2.4. Zakres odpowiedzialności operatora serwisów
a. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od operatora, ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
b. W przypadku, jeśli Gość w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.

3.2.5. Warunki zmian i anulacji
a. Rezerwację można anulować zgodnie z warunkami określonymi bezpośrednio przy danej ofercie cenowej. Jeśli inaczej nie określono to termin wynosi 7 dni.
b. Zmiana bądź anulacja rezerwacji powinna być dokonana mailowo: kontakt@rucianepark.pl
c. W przypadku, kiedy anulacja dotyczy rezerwacji oferty specjalnej, wówczas za obowiązujące uznaje się warunki określone bezpośrednio przy danej ofercie cenowej.
d. Zwrot należności zostanie dokonany w formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
e. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

4.1. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru potwierdzenia rezerwacji.

4.2. Rezygnacja i rozwiązanie umowy o usługi hotelowe możliwe jest według warunków określonych bezpośrednio przy ofercie cenowej, zarezerwowanej usługi hotelowej. Jeżeli nie wyszczególniono inaczej to wszelkie reklamacje i rozwiązania umowy powinny być kierowane drogą mailową na adres: kontakt@rucianepark.pl w terminie 30 dni. Informacje można uzyskać pon numerem tel: +48 602 70 51 92. Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 14 dni. 

4.3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

4.4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie na jego rzecz usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca zobowiązuje się wysyłki lub publikacji Newslettera, który ukaże się dopiero po wyrażeniu w/w zgody.

4.5. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

4.6. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem Newslettera lub poprzez bezpośredni kontakt z pocztą elektroniczną Usługodawcy.

4.7. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.

4.8. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Za pośrednictwem serwisu www.rucianepark.pl dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

5.2. Dane przetwarzane są przez Go4Sport Sp. z o.o. na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie Prawo telekomunikacyjne i w Polityce prywatności.

5.3. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne.

5.5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

5.6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych należących do Go4Sport Sp. z o.o.. Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.rucianepark.pl

5.7.Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

REGULAMIN OŚRODKA „POD CYPRYSAMI”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Goście przebywający i wypoczywający na terenie Ośrodka „POD CYPRYSAMI” zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Regulamin określa warunki rezerwacji, najmu i wypoczynku na terenie Ośrodka „POD CYPRYSAMI”.
3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. Rezerwacja domków i zadatek

1. Rezerwacji domków dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.rucianepark.pl.
2. Rezerwację należy potwierdzić dokonując płatności zadatku w wysokości 30% sumy opłaty za pobyt. Brak wpłaty pozostałej kwoty skutkuje rezygnacją z zawartej umowy, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Terminem zapłaty należności jest jej uznanie na rachunku bankowym Go4Sport sp. z o.o.
4. W sezonie wysokim (27.06-29.08) rezerwacja odbywa się w systemie tygodniowym, od soboty do soboty.
5. W sezonie niskim (30.04-26.06; 30.08-30.09) minimalna okres pobytu wynosi 2 doby.
6. Gość zobowiązany jest wnieść kaucję w wysokości 500 zł / domek najpóźniej przy odbiorze domku.

§ 3. Rezerwacja miejsc ryczałtowych i zadatek

1. Cena najmu miejsc ryczałtowych wynosi 8000 zł za Sezon 2020. Kwota należna będzie uiszczona w całości najpóźniej do 30.04.2020 r.
2. Rezerwacji miejsc ryczałtowych dokonuje się poprzez wypełnienie formularza „Wstępne zgłoszenie rezerwacji” i odesłanie go na adres mailowy kontakt@rucianepark.pl.
3. Rezerwację należy potwierdzić dokonując płatności zadatku w wysokości 40% sumy opłaty za pobyt. Brak wpłaty pozostałej kwoty skutkuje rezygnacją z zawartej umowy, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
4. Terminem zapłaty należności jest jej uznanie na rachunku bankowym Go4Sport sp. z o.o.

§ 4. Zasady pobytu wspólne

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają rejestracji pobytowej i opłatom miejscowym (2,20 zł/osobę/dzień).
2. Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach
od 22:00 do 7:00.
3. Zachowanie gości i osób korzystających z Ośrodka nie może zakłócać spokojnego pobytu innych gości. W przypadku naruszenia tej zasady Ośrodek ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług.
4. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie nieruchomości, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy osób go odwiedzających.
5. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałą opieką opiekunów prawnych.
6. Na terenie Ośrodka parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.
a. Opłata za najem pierwszego miejsca parkingowego wynosi 20 zł/dobę.
b. Opłata za najem drugiego i kolejnych miejsc parkingowych wynosi 40 zł/dobę.
c. Do każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe.
d. W dniu przyjazdu gość zobowiązany jest do stawienia się na recepcji w celu wydania karty wjazdowej.
7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdów oraz rzeczy w nich pozostawionych.
8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną.
9. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz używania grillów jednorazowych/tackowych.

§ 5. Zasady pobytu w domkach

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
2. Zabronione jest palenie tytoniu wewnątrz domków. Za złamanie zakazu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 500 zł.
3. Zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, piecyków i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
4. Gość zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie wszystkie ujawnione usterki lub braki w wyposażeniu.

§ 6. Zasady przebywania zwierząt na terenie ośrodka

1. Ośrodek zezwala na pobyt zwierzęcia. Opłata dodatkowa wynosi 15 zł/doba za jedno zwierzę.
2. W dniu przyjazdu gość zobowiązany jest powiadomić recepcję o pobycie zwierzęcia na terenie Ośrodka oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem dot. przebywania zwierząt na terenie Obiektu (zał. nr 1).
3. Każdorazowe niestosowanie się do reguł dotyczących przebywania zwierząt na terenie ośrodka będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 złotych.

§ 7. Zasady dla pobytu ryczałtowego

1. Sezon letni 2020 dla miejsc ryczałtowych liczony jest od 30.04.2020 do 27.09.2020.
2. W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej przysługuje:
• wyznaczone stanowisko pod przyczepę kempingową wraz z przedsionkiem,
• ustawienie na stanowisku jednej przyczepy kempingowej wraz przedsionkiem,
• przechowywanie na stanowisku własnego sprzętu turystycznego i surfingowego,
• karta wjazdu na jeden samochód osobowy,
• korzystanie ze wszystkich świadczeń i usług przewidzianych na terenie ośrodka,
• jednorazowo na terenie ośrodka w ramach ryczałtu mogą przebywać: trzy osoby dorosłe i ich dzieci lub cztery osoby dorosłe. W przypadku większej ilości osób należy opłacić ich pobyt zgodnie z cennikiem,
• pobyt jednego psa.

3. W opłatę zryczałtowaną nie wlicza się:
• pobyt drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli),
• dodatkowych osób, które będą przebywać na terenie ośrodka i w przyczepie,
• energii elektrycznej, każdej przyczepie przypisywane jest gniazdko elektryczne posiadające indywidualny licznik pobranej energii elektrycznej, w dniach 31.07.2020 i 28.09.2020 wystawiane będą przez Go4Sport Sp. z o.o. faktury na podstawie wskazania licznika. Kwota z tytułu pobranej energii elektrycznej będzie wyliczona według tych samych zasad jakie Energa S.A. stosuje do Go4Sportl Sp z o.o.,
• namiotów, baldachimów i innych zadaszeń,
• łodzi, skuterów lub innego sprzętu pływającego oraz przyczep do nich,
• pobytu następnego psa,
• opłat miejscowych (2,20zł/osobę/dzień).

§ 8. Plac zabaw

1. Ośrodek udostępnia gościom plac zabaw dla dzieci, który jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci od lat 3 do 7 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Z urządzeń i elementów placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabronione jest:
a. Wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
b. Korzystanie z urządzeń przez większą liczbę osób niż zostało to przewidziane przez producenta,
c. Zaśmiecanie terenu,
d. Spożywanie alkoholu i palenia tytoniu oraz e-papierosów,
e. Niszczenia i uszkadzania roślinności,
f. Wprowadzania zwierząt.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest GO4SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000606165, NIP: 6342857942, REGON 363864015.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach rezerwacji pobytu oraz świadczenia usług oferowanych przez Ośrodek „POD CYPRYSAMI”, w szczególności hotelarskich.
3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa. Natomiast w przypadku danych osobowych zebranych na podstawie zgody, przetwarzane one będą do czasu jej odwołania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek.
5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
6. W przypadku uznania, że Ośrodek przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w recepcji ośrodka lub za pomocą skrzynki mailowej kontakt@rucianepark.pl.

REGULAMIN POBYTU Z PSEM

1. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela.
2. Pies nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
3. Zwierzę nie może przebywać samo w domku.
4. Psa nie można przyprowadzać na plac zabaw dziecięcych.
5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
6. Czworonogi ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. (Art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002))
7. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych psa należy wyprowadzać poza teren ośrodka.
8. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu ośrodka właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.
9. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.
10. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.
11. Właściciel zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa uściślających zasady pobytu psa w ośrodku.
12. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
13. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie Kierownictwa natychmiast usunąć psa z ośrodka.
14. Gość przyjeżdżający ze zwierzęciem musi w trakcie meldunku poświadczyć pisemnie fakt zapoznania się z powyższym regulaminem.